Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY GDPR
Kylslaget AB:s behandling av personuppgifter

SYFTE
Vi på Kylslaget AB (nedan ”Kylslaget”) värnar om din personliga integritet och vi vill göra vårt yttersta för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

BAKGRUND
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt vid utförande av garantiarbeten och vid bokning av andra servicearbeten. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

I följande avsnitt hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

VILKA UPPGIFTER behandlar vi och varför?
Vi behandlar dina uppgifter i många olika syften, men framför allt gör vi detta för att hantera ditt kundförhållande med oss, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig. Vi behandlar också dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster och för att hantera ärenden i kundservice och garantiärenden. Vi vill även kunna erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för våra kunder. I linje med detta behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller, kund- och affärsstrategier samt i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal. För att säkerställa allt detta behandlar vi dina personuppgifter, men det är viktigt att du vet att du inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi till fullo kan erbjuda dig våra tjänster och produkter.

Nedan hittar du förklaringar till vilka kategorier av uppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund vi har till behandlingen.

UPPGIFTER Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer
Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer
Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt kundavtal med dig och för att
tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera vår verksamhet samt kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig.

Vissa uppgifter behöver vi även för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter gentemot Skatteverket och andra myndigheter, t.ex. när vi utför vår bokföring.
Personnummer I det fall samtycke erfordras inhämtas detta.
Teknisk data, cookies Samtycke

HUR FÅR VI tillgång till personuppgifterna?
Vissa personuppgifter får vi tillgång till genom att du själv tillhandahåller oss denna och vissa uppgifter får vi genom att du t.ex. besöker vår hemsida. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Offentliga register
• Du anlitar en av våra medarbetare
• Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
• Du svarar på eventuella enkäter och undersökningar
• Du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Hur delas dessa uppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I garantiärenden kan personuppgifter komma att delas med våra leverantörer. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessförbindelse samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Kylslaget AB har endast verksamhet i Sverige, vilket innebär att all personuppgiftsbehandling kommer att ske i Sverige. Det kan dock förekomma att Kylslaget AB anlitar en IT-leverantör med servrar belägna i tredje land, men i de fall att personuppgifter lämnas ut till kunder utanför EU/EES ser Kylslaget AB till att något av undantagen från förbudet mot överföring till tredje land kan tillämpas, till exempel samtycke, standardavtalsklausuler eller anslutande till Privacy Shield.

Observera dock att det kan förekomma att vi enligt lag är tvungna att dela med oss av uppgifter till Polisen vid utredning av brott.

Hur länge och hur säkert sparas uppgifterna?
Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för oss eller t.ex. när du begärt rättning eller radering av uppgifterna. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 12 månader från nämnda tidpunkt. Kylslaget AB har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Våra personuppgifter lagras på vår server som befinner sig i en serverhall i Sverige som GleSYS sköter driften för och som själva är noga med säkerheten. Kylslaget AB strävar efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.

VILKA RÄTTIHETER har du som blir registrerad?
Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta kundservice.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

VEM ÄR personuppgiftsansvarig?
Kylslaget AB (556736-4301), Fågelsångsvägen 16, 186 42 Vallentuna, är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att denna integritetspolicy efterlevs. Har du frågor kring denna integritetspolicy eller i övrigt vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka vårt kontor på ovan angiven adress, be besöka vår hemsida www.kylslaget.se eller ringa till oss på 020 - 19 18 00. Kylslaget AB är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat företag/annan organisation. Kylslaget AB saknar företrädare och dataskyddsombud.

Observera att vi kan komma att visa annonser och/eller information från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parters webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parters personuppgiftshantering och innehåll. Vänligen ta del av respektive företags integritetspolicys för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn
Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid publicerad på hemsidan eller kan skickas per e-post vid förfrågan.

COOKIE POLICY
I det följande kan du läsa om hur Kylslaget AB hanterar cookies och liknande tekniker.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår hemsida www.kylslaget.se behandlar vi uppgifter som webbläsar-inställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick-och besökshistorik.

Vad är cookies?
Cookies (kakor) är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Dessa textfiler skickas från Kylslaget eller våra partners webbservrar och sparas på din dator enligt nedan.

Det finns olika typer av cookies:
• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut eller raderas.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
• Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Läs mer om cookies här.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies och liknande tekniker för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Vi använder oss framför allt av följande cookies:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies identifierar dig inte som individ. Dessa cookies garanterar funktioner, som är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen och som bland annat säkerställer att de olika funktionerna på webbplatsen som du vill utnyttja visas i en version som har bredbandsrelaterad datakvantitet som motsvarar den internetuppkoppling som du använder. Dessutom kan sådana cookies se till att, om du byter sida, ändra från http till https. Dessutom lagrar den här typen av cookies ditt beslut när det gäller användning av cookies på vår webbplats.

Tredjepartscookies
Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies. Det kan t.ex. vara cookies som möjliggör att Youtube videos fungerar på hemsidan.REGISTER FÖR PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Register över behandling av personuppgifter

Namn och kontaktuppgifter
Kylslaget AB (556736-4301), Fågelsångsvägen 16, 186 42 Vallentuna, är personuppgifts-biträde. Vår hemsida är: www.kylslaget.se och vi kan nås på telefonnummer: 020 - 19 18 00. Kylslaget AB är personuppgiftsbiträde i förhållande till:
• Företag X
• Företag Y

Samtliga personuppgiftsansvariga saknar både företrädare och dataskyddsombud

KATEGORIER av behandling som har utförts för respektive personuppgifts-ansvariges räkning
Kylslaget AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål, bland annat för att kunna utföra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter med våra kunder och i övrigt för att hantera våra kundförhållanden, men också för att utföra våra arbetsrättsliga skyldigheter för våra anställda.

Kylslaget AB behandlar för samtliga personuppgiftsansvarigas räkning samma typ av personuppgifter. Dessa personuppgifter är information gällande slutkund eller kontaktperson såsom: namn och adress, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, fastighetsbeteckning och adress för leverans eller felavhjälpning.

ÖVERFÖRINGAR av personuppgifter till ett tredjeland
Kylslaget AB har endast verksamhet i Sverige, vilket innebär att all personuppgiftsbehandling kommer att ske i Sverige. Det kan dock förekomma att Kylslaget AB anlitar en IT-leverantör med servrar belägna i tredje land, men i det fall detta bibehålls säkerheten genom att vi endast väljer IT-leverantörer som internationellt sett uppnått en hög säkerhetsstandard och som inkluderar ett personuppgiftsbiträdesavtal i sina användarvillkor. Detta gör vi för att säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs även i det fall överföringar görs till tredje land.
Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Kylslaget AB har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Våra personuppgifter lagras på vår server som befinner sig i en serverhall i Sverige som GleSYS sköter driften för och som själva är noga med säkerheten. Kylslaget AB strävar efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande, bland annat genom behörighetsstyrning och loggsystem.


Jakob Forss
www.kylslaget.se
020 19 18 00
Kolla gärna in vår rengöringsvideo
http://kylslaget.se/media/cleaning.mp4Utvecklad av Webdom
Kontakta oss
/
sv